Zverejňovanie

Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.

V prípade, že sa Vám súbory PDF  nedajú otvoriť, stiahnite si najnovšiu verziu programu Adobe Reader.

Stále zverejňované údaje

Podľa § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) ZBIERKA ZÁKONOV SR – do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade.

2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE – do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce

3) SŤAŽNOSTI – sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA – žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, príp. na webovej stránke obce.

6) INFORMÁCIE O OBCI –
– miesto, kde informácie možno získať: obecný úrad, webová stránka obce;
– čas: v úradných hodinách obecného úradu;
– spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.

7) NFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI
– miesto, kde informácie možno získať: obecný úrad;
– čas: v úradných hodinách obecného úradu.