Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku

ZVEREJNENÉ: 20.03.2016 1. Obec Pažiť zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Obce Pažiť, k. ú. Pažiť, novovytvorenú parcelu číslo 39/199 o výmere 2839 m2 , v prospech pána Roman Vlčko, bytom 958 03 […]