Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru

Obec Pažiť v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť v celosti, t.j. v podiele 1/1, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Pažiť, obec Pažiť, okres Partizánske, zapísanej na LV č. 308, a to:  pozemok CKN parcela č. 1/20 – zastavané plochy […]