Úradná tabuľa

Žiadosti a ohlásenia stavebných aktivít

Ohlasenie drobnej stavby.pdf Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác.doc pdf Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc pdf Návrh na kolaudáciu – overenie pasportu stavby.doc pdf Návrh o vydanie stavebného povolenia.pdf Žiadosť k súpisnému číslu – určenie, zrušenie, zmena.doc pdf Žiadosť na odstránenie stavby.doc pdf

Žiadosti a oznámenia k aktivitám sociálnym, stavebným, športovým, životného prostredia

Aktivity sociálne, športové Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc pdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc pdf Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR.doc pdf Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.doc pdf Odpady Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.doc pdf Čestné vyhlásenie k odpusteniu miestneho poplatku za KO.pdf Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf Žiadosť o odpustenie KO.pdf Stavby Ohlasenie drobnej […]