Žiadosti a oznámenia k aktivitám sociálnym, stavebným, športovým, životného prostredia


Aktivity sociálne, športové

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc / pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc / pdf

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR.doc / pdf

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.doc / pdf

Pyrotechnika.doc / pdf

Odpady

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.doc / Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.pdf

Žiadosť o zníženie poplatku za KO.doc / Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf

Žiadosť o odpustenie KO.doc / Žiadosť o odpustenie KO.pdf

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za KO.pdf

Čestné vyhlásenie k odpusteniu miestneho poplatku za KO.pdf

Stavby

Ohlasenie drobnej stavby.doc / Ohlasenie drobnej stavby.pdf

Návrh o vydanie stavebného povolenia.doc / Návrh o vydanie stavebného povolenia.pdf

Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác.doc / pdf

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc / pdf

Návrh na kolaudáciu – overenie pasportu stavby.doc / pdf

Žiadosť k súpisnému číslu – určenie, zrušenie, zmena.doc / pdf

Žiadosť na odstránenie stavby.doc / pdf

Životné prostredie

Žiadsoť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.doc / pdf

Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc / Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf