Žiadosti a oznámenia k aktivitám sociálnym, stavebným, športovým, životného prostredia

Aktivity sociálne, športové Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc / pdf Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc / pdf Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR.doc / pdf Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.doc / pdf Pyrotechnika.doc / pdf Odpady Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.doc / Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.pdf Žiadosť o zníženie poplatku za KO.doc / Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf Žiadosť o odpustenie […]

Žiadosti – komunálny odpad a životné prostredie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO.doc / Žiadosť o zníženie poplatku za KO.pdf Žiadosť o odpustenie KO.doc / Žiadosť o odpustenie KO.pdf Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc / Žiadosť o súhlas na povolenie – užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

Žiadosti a ohlásenia stavebných aktivít

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.doc / Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku.pdf Návrh o vydanie stavebného povolenia.doc / Návrh o vydanie stavebného povolenia.pdf Ohlasenie drobnej stavby.doc / Ohlasenie drobnej stavby.pdf Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác.doc / pdf Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc / pdf Návrh na kolaudáciu – overenie pasportu stavby.doc / pdf Žiadosť k súpisnému číslu – určenie, zrušenie, zmena.doc / pdf […]