Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota obce Pažiť

je dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Je samostatnou a nezávislou právnickou osobou. Stanovy TJ boli schválené 28.2.1997 na výročnej schôdzi a účinnosť nadobudli registráciou na MV SR 11.3.1997.  Orgány TJ: členská schôdza, výbor, kontrolná rada. Členstvo je dobrovoľné.

tj2014