Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce je Mgr. Ivan Antal, na dobu určitú od 01.03.2019 – 28.02.2025

Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, tzn., neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu určitú 6 rokov.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra :

 • vykonáva kontrolu úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, tzn., výkon samosprávnych funkcií obce,
 • kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, a to ešte pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, rovnako ako prednosta obecného úradu,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu obce alebo ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí :

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie.

Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór :

 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
 • ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie.