Samospráva

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Pažiť sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Pažiť je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Kompetencie, resp. pôsobnosť obecného zastupiteľstva sú určené zákonom tak, že rozhoduje:

 • o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení,
 • o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo by si malo na rozhodovanie vyhradiť predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

Starosta obce Pažiť je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorú volia obyvatelia obce na 4 roky.

Kompetencie, resp. pôsobnosť starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • organizuje prácu obecného úradu, ak nie je zriadená funkcia prednostu,
 • je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 • je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:
  – voľbu zástupcu starostu / zástupcu primátora,
  – okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
  – vymenovanie prednostu obecného úradu,
  – vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva:
  – odporuje zákonu, alebo
  – je zjavne nevýhodné pre obec.